Menu

Aanmelding en Toelating

Zorgloket Hulst 

Het Zorgloket Hulst is een samenwerkingsverband tussen het Reynaertcollege en Praktijkschool Hulst. Deze samenwerking richt zich in eerste instantie op de toelating. Beide scholen hechten belang aan een juiste screening voor elke (zorg)leerling bij de start van de V.O.-loopbaan. Daarom werken de scholen op deze manieren samen:

  • Gezamenlijke voorlichting aan de ouders en de (leerkrachten/directies van) basisscholen
  • gebruik van dezelfde toetsinstrumenten, afgenomen door dezelfde onderzoekers
  • gezamenlijke bespreking van de resultaten van de onderzoeken
  • gezamenlijke aanpak van knelpunten en advisering aan het samenwerkingsverband

Toelatingsonderzoek 

Om na te gaan of een aangemelde leerling extra ondersteuning behoeft moet een onderzoek worden gedaan. Dit bestaat doorgaans uit drie delen:

Pedagogisch-didactisch onderzoek
Het pedagogisch-didactisch onderzoek vindt plaats op het Reynaertcollege of Praktijkschool Hulst in een rustige ruimte en wordt afgenomen door mevr. de Clercq. Zij is gespecialiseerd in het werken met diverse toetsinstrumenten en het beoordelen van de resultaten. In het pedagogisch-didactisch onderzoek worden de leerresultaten gemeten en uitgedrukt in een percentage.

Psychologisch onderzoek
Het psychologisch onderzoek wordt afgenomen door de psycholoog dhr. de Bakker. In een rustige omgeving wordt een psychologische test afgenomen om een beeld te krijgen van de capaciteiten van de leerling. Deze worden uitgedrukt in een I.Q-cijfer. Dit onderzoek wordt ook wel het intelligentieonderzoek genoemd. Afhankelijk van de gebruikte test kan het onderzoek groepsgewijs of individueel plaats vinden.

Toelating

Met ingang van 1 januari 2016 is de Regionale Verwijzings Commissie vervallen en is de indicering en plaatsing een verantwoordelijkheid voor het samenwerkingsverband geworden. Voor wat betreft de indicatie voor het Praktijkonderwijs worden dezelfde toelatingscriteria gehanteerd als de RVC heeft gedaan.
Het bureau geeft een toelaatbaarheidsverklaring af. Zo'n verklaring geldt niet alleen voor het samenwerkingsverband in onze regio, maar heeft een landelijke geldigheid.

De school stelt het dossier en de aanvraag op en draagt er zorg voor dat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Een kopie van het aanvraagformulier wordt aan de ouders beschikbaar gesteld.

Binnen 6 weken nadat het dossier is voorgelegd volgt een uitspraak van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid tot het praktijkonderwijs. De school ontvangt een afschrift van deze toelaatbaarheidsverklaring. Een kopie van deze verklaring wordt ook aan de ouders verstrekt. Tegen deze beschikking is beroep mogelijk.