Menu

Leerlingenzorg

Het zorgteam

Leerlingen die zorg behoeven worden aangemeld bij het zorgteam. Uiteraard is de mentor de eerst aangewezene voor het aandragen van oplossingen voor de kleinere problemen, maar in sommige gevallen is meer intensieve begeleiding nodig. Het zorgteam neemt dan de regie in de ondersteuning van de leerling over.

In eerste instantie wordt gekeken of de extra zorg binnen de school gerealiseerd kan worden. Zo niet, dan wordt in overleg met de ouders externe hulp ingeschakeld.

Elke drie weken vindt met het hele team een leerlingenbespreking plaats onder voorzitterschap van de zorgcoördinator. Het zorgteam heeft periodiek overleg met een aantal externe deskundigen (en indien nodig op afroep) in het ZAT-overleg (Zorgadviesteam). Voor dit overleg is een protocol opgesteld waarin de privacy van leerlingen en ouders is gewaarborgd.

Het zorgteam bestaat uit:

  • Dhr. M. de Bakker, psycholoog en zorgcoördinator. Voorzitter van het zorgteam
  • Mevr. L. Nobus, schoolmaatschappelijk werkende en vertrouwenspersoon van de school
  • Dhr. A. van Acker, directeur van de school

Preteaching of individuele hulp

Leerlingen die moeite hebben met het volgen van de lesstof kunnen in kleine groepjes of individueel worden ondersteund door een leraarondersteuner.

Huiswerkbegeleiding

Leerlingen die moeite hebben met het maken van huiswerk thuis, kunnen twee keer per week (maandag en donderdag) huiswerk maken op school onder begeleiding van een leerkracht.