Menu

Organisatie

College van Bestuur

Vanaf 1 januari 2013 valt de school onder het bestuur van SKVOH (Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Hulst), waaronder ook het Reynaertcollege valt. De organisatie wordt bestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur, dat verantwoording schuldig is aan de Raad van Toezicht. 

Medezeggenschap

 

Leerlingenraad

Elk jaar wordt een leerlingenraad geformeerd met daarin 9 vertegenwoordigers, te weten: 3 leerlingen uit de onderbouw, 3 uit de middenbouw en 3 uit de bovenbouw.
Statutair is vastgelegd dat de oudergeleding van de M.R. de leerlingenraad vertegenwoordigt in de M.R. van Praktijkschool Hulst. 

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat uit 4 personen, te weten 2 ouders en 2 personeelsleden. Daarnaast is er een schoolraad actief. De schoolraad is een adviesorgaan, met als belangrijkste taak de toetsing van het door de directie van de school gevoerde beleid.
De leerlingenraad wordt in de M.R. vertegenwoordigd door de oudergeleding uit de M.R. 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Sinds Praktijkschool Hulst zich bestuurlijk heeft aangesloten bij de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Hulst, waaronder het Reynaertcollege valt, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad gevormd. Deze GMR is betrokken bij alle bovenschoolse zaken (Reynaertcollege én Praktijkschool Hulst) en bestaat uit ouders en personeel van beide scholen volgens een bepaalde afgesproken verdeling.

Ondersteuningsplanraad (OPR)

Voor het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zeeuws Vlaanderen is de medezeggenschap geregeld middels de ondersteuningsplanraad. Hierin zitten vertegenwoordigers (zowel ouders als personeel) van de onder het samenwerkinsgverband resorterende scholen