Organisatie

BESTUUR EN TOEZICHT

600_vozv_logo_rgb_2.jpg

College van Bestuur

Praktijkschool Hulst valt onder het bestuur van Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen (VO Zeeuws-Vlaanderen), waaronder ook het Reynaertcollege, het Lodewijkcollege en het Zwin College vallen. De organisatie wordt bestuurd door een tweehoofdig College van Bestuur, zij leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Praktijkschool Hulst valt onder de verantwoordelijkheid van de rector van het Reynaertcollege.

Onze doelstelling is het waarborgen van breed en kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor elke leerling in Zeeuws-Vlaanderen.

Zie www.vozeeuwsvlaanderen.nl voor meer informatie.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De Medezeggenschapsraad (MR) is een zelfstandig orgaan voor medezeggenschap en inspraak binnen de school en wordt gevormd door afvaardigingen van het personeel en de ouders.  De leerlingenraad wordt in de MR vertegenwoordigd door de oudergeleding uit de MR. De raad spreekt dus voor zowel personeel, ouders als leerlingen. De schoolleiding legt advies- en instemmingsaanvragen voor aan de medezeggenschapsraad, maar de MR kan ook ongevraagd advies geven over tal van zaken. De raad heeft op verschillende beleidspunten advies- en instemmingsrecht. De MR kan indien nodig een beroep doen op externe deskundigen.

De samenstelling van de Medezeggenschapsraad (MR):
Personeelsgeleding MR     Dhr. R Kraayeveld                                             voorzitter MR
Personeelsgeleding MR     Mevr. L. Vreugde                                               secretaris MR            
Oudergeleding MR               Mevr. K. Claes
Oudergeleding MR               Mevr. I. Burm

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Sinds Praktijkschool Hulst zich bestuurlijk heeft aangesloten bij Stichting VO Zeeuws-Vlaanderen is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad actief. Deze GMR is betrokken bij alle bovenschoolse zaken en bestaat uit leerlingen, ouders en personeel van alle scholen binnen de stichting, volgens een bepaalde afgesproken verdeling. Vanuit Praktijkschool Hulst is er 1 afgevaardigde namens het personeel en 1 afgevaardigde namens de ouders in de 22-koppige GMR aangesteld.

Ondersteuningsplanraad (OPR)

Voor het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zeeuws Vlaanderen is de medezeggenschap geregeld middels de ondersteuningsplanraad. Hierin zitten vertegenwoordigers (zowel ouders als personeel) van de onder het samenwerkingsverband ressorterende scholen.