Organisatie

BESTUUR EN TOEZICHT

600_vozv_logo_rgb_2.jpg

College van Bestuur

Praktijkschool Hulst valt onder het bestuur van Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen (VO Zeeuws-Vlaanderen), waaronder ook het Reynaertcollege, het Lodewijkcollege en het Zwin College vallen. De organisatie wordt bestuurd door een tweehoofdig College van Bestuur, zij leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Praktijkschool Hulst valt onder de verantwoordelijkheid van de rector van het Reynaertcollege.

Onze doelstelling is het waarborgen van breed en kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor elke leerling in Zeeuws-Vlaanderen.

Zie www.vozeeuwsvlaanderen.nl voor meer informatie.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De MR bestaat uit 4 personen, te weten 2 ouders en 2 personeelsleden. Daarnaast is er een schoolraad actief. De schoolraad is een adviesorgaan, met als belangrijkste taak de toetsing van het door de directie van de school gevoerde beleid.
De leerlingenraad wordt in de MR vertegenwoordigd door de oudergeleding uit de MR.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Sinds Praktijkschool Hulst zich bestuurlijk heeft aangesloten bij Stichting VO Zeeuws-Vlaanderen is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad actief. Deze GMR is betrokken bij alle bovenschoolse zaken en bestaat uit leerlingen, ouders en personeel van alle scholen binnen de stichting, volgens een bepaalde afgesproken verdeling. Vanuit Praktijkschool Hulst is er 1 afgevaardigde namens het personeel en 1 afgevaardigde namens de ouders in de 22-koppige GMR aangesteld.

Ondersteuningsplanraad (OPR)

Voor het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zeeuws Vlaanderen is de medezeggenschap geregeld middels de ondersteuningsplanraad. Hierin zitten vertegenwoordigers (zowel ouders als personeel) van de onder het samenwerkingsverband ressorterende scholen.