Aanmelding en toelating

Zorgloket Hulst 

Het Zorgloket Hulst is een samenwerkingsverband tussen het Reynaertcollege en Praktijkschool Hulst. Beide scholen hechten belang aan een juiste screening voor elke (zorg)leerling bij de start van de V.O.-loopbaan. Daarom werken de scholen op deze manieren samen:

  • Gezamenlijke voorlichting aan de ouders en de (leerkrachten/directies van) basisscholen
  • Gebruik van dezelfde toetsinstrumenten, afgenomen door dezelfde onderzoekers
  • Gezamenlijke bespreking van de resultaten van de onderzoeken
  • Gezamenlijke aanpak van knelpunten en advisering aan het samenwerkingsverband

Toelatingsonderzoek 

Om na te gaan of een aangemelde leerling extra ondersteuning behoeft moet een onderzoek worden gedaan. Dit bestaat doorgaans uit twee delen:

Pedagogisch-didactisch onderzoek
Het pedagogisch-didactisch onderzoek vindt plaats op Praktijkschool Hulst in een rustige ruimte en wordt afgenomen door mevr. de Clercq. Zij is gespecialiseerd in het werken met diverse toetsinstrumenten en het beoordelen van de resultaten. In het pedagogisch-didactisch onderzoek worden de leerresultaten gemeten en uitgedrukt in een percentage.

Psychologisch onderzoek
Het psychologisch onderzoek wordt ook afgenomen door mevr. de Clercq. In een rustige omgeving wordt een psychologische test (intelligentieonderzoek) afgenomen om een beeld te krijgen van de capaciteiten van de leerling. Deze resultaten zijn terug te lezen in een uitgebreid verslag. Mevr. De Clercq fungeert in dit geval als testleider en zal over de resultaten van uw zoon of dochter eerst contact hebben met een orthopedagoog binnen Stichting VO Zeeuws-Vlaanderen.

Toelating

Met ingang van 1 januari 2016 is de Regionale Verwijzings Commissie vervallen en is de indicering en plaatsing een verantwoordelijkheid voor het samenwerkingsverband geworden. Voor wat betreft de indicatie voor het Praktijkonderwijs worden de toelatingscriteria gehanteerd die het SWV heeft opgesteld.
Het SWV geeft een landelijke toelaatbaarheidsverklaring af. 

De school van herkomst dient de aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring in te dienen. Het Zorgloket Hulst kan ondersteuning bieden bij het opstellen hiervan. Voor vragen en/of informatie kunt u terecht bij Mevr. E. De Clercq van het Zorgloket Hulst.

Binnen 6 weken nadat het dossier is voorgelegd volgt een uitspraak van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid tot het praktijkonderwijs.  Ouders krijgen hiervan een brief met de toelaatbaarheidsverklaring. De school ontvangt een afschrift van deze toelaatbaarheidsverklaring. Tegen deze beschikking is beroep mogelijk.