Verzuim

Indien een leerling om wat voor reden dan ook niet naar school kan komen, dan dient dit onmiddellijk gemeld te worden, bij voorkeur 's morgens tussen 08.30 en 08.45 uur op telefoonnummer 0114-312132 . Ook als een leerling slechts een deel van de dag (b.v. wegens doktersbezoek) verzuimt, dient u dit te melden. Indien geen melding van afwezigheid is binnengekomen, wordt dit nog dezelfde dag als ongeoorloofd verzuim doorgegeven aan de leerplichtambtenaar van de afdeling onderwijs van de gemeente waarin de leerling woont. Wij doen dit echter niet zonder eerst contact op te nemen met de betrokken ouder(s). De school registreert dagelijks het verzuim en 'te laat komen' in een verzuimvolgsysteem.

Het RBL (Regionaal Bureau Leerlingzaken) houdt toezicht op de naleving van de leerplicht.

Eén keer per maand houdt de leerplichtambtenaar spreekuur op school. Tijdens dit spreekuur worden leerlingen en/of ouders opgeroepen naar aanleiding van verontrustend verzuim of te laat komen.

Als er sprake is van langdurig ongeoorloofd verzuim, kan de leerplichtambtenaar overgaan tot het opmaken van een proces verbaal. Sinds kort is het in Zeeland voor leerplichtambtenaren ook mogelijk om Bureau Halt in te schakelen, d.w.z. dat er een taak- of leerstraf kan worden opgelegd. (zie ook reglement van de school)

Bij frequent ziekteverzuim kan de leerplichtambtenaar de GGD-arts inschakelen. De arts zal, nadat leerling en ouders/verzorgers zijn opgeroepen op het spreekuur, bepalen of medische hulp en/of ondersteuning verder nodig is.

Voor bezoeken aan de tandarts en de orthodontist graag zoveel mogelijk buiten de schooltijden een afspraak maken. Voor vakantieverlof buiten de schoolvakanties kan geen toestemming worden verleend. Het verlenen van verlof voor deze vakanties behoort tot de bevoegdheden van de leerplichtambtenaar. Een verzoek voor dergelijk buitengewoon verlof moet dan ook bij de gemeente worden ingediend.