Klachten

Op elke school komt het wel eens voor dat er klachten zijn over het onderwijs of dat er een conflict met een docent of een andere medewerker ontstaat. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen, cijfers, strafmaatregelen, seksuele intimidatie, discriminatie, geweld en pesten.

Natuurlijk is het goed om eerst de klacht te bespreken met de mentor van je kind. Kom je er samen niet uit en heb je behoefte aan een gesprek met de vertrouwens-persoon, zorgcoördinator, maatschappelijk werker, de betreffende teamleider of directeur? Dat kan.

Vertrouwenspersoon (intern) en Zorgcoördinator: L. Nobus (nbs@praktijkschoolhulst.nl)  
Vertrouwenspersoon (extern): C. Almekinders (0117-391216)
SMW:  L. Nobus (nbs@praktijkschoolhulst.nl)
Directeur: Annemiek Smet (sme@praktijkschoolhulst.nl)

Veruit de meeste klachten zullen in onderling overleg naar tevredenheid afgehandeld kunnen worden. In gevallen waarin dit niet lukt, kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op de klachtenregeling.

Zie de Klachtenfolder in onderstaande bijlage.

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE

Het Reynaertcollege heeft zich aangesloten bij de Stichting geschillencommissies voor het bijzonder onderwijs. Over de klachtenregeling van deze commissie leest u hier, maar informatie hierover ligt ook ter inzage op school.
Mocht u overwegen om een officiële klacht in te dienen, dan kunt u zich wenden tot de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO).

Klagers kunnen zich richten tot de geschillencommissie:
Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
(070) 3861697
e-mail: info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

ONDERWIJSINSPECTIE

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat het om resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen aan wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde? De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren.

Vragen over onderwijs: 0800 - 8051 (gratis). Voor klachtvermeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u terecht bij het Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 - 1113111 (lokaal tarief). Informatienummer voor ouders over school: 0800 - 5010.